Disig Enterprise Signer

Portálové riešenie pre elektronické podpisovanie dokumentov medzi partnermi

Disig Enterprise Signer je portálové riešenie, ktoré jednoduchým a bezpečným spôsobom umožňuje elektronicky podpisovať dokumenty medzi partnermi (typicky uzatváranie zmlúv a dohôd). Riešenie zabezpečuje riadenú vzdialenú výmenu dokumentov za účelom ich autorizácie (podpísania) v rámci jednej spoločnosti, alebo aj medzi dvoma a viacerými partnermi.Základná charakteristika

 • Moderné responzívne webové rozhranie funkčné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch, podpora mobilných zariadení
 • Podpora viacerých úrovní a foriem el. podpisu (vrátane kvalifikovaného) s možnosťou definovania požadovanej úrovne a formy individuálne pre každý podpisovaný dokument
 • Podpora viacnásobného podpisu dokumentu a hromadeného podpisovania viacerých dokumentov
 • Prispôsobiteľný workflow podporujúci komplexné riadenie a správu podpisového procesu (nastavenie oprávnení, sledovanie stavu, notifikácie)
 • Podpora vkladania vizuálneho podpisu zviazaného s elektronickým podpisom, riadenie umiestnenia vizuálneho podpisu používateľom, možnosť automaticky pripojiť k vizuálnemu podpisu ďalšie sprievodné údaje
 • Podpora dokumentových šablón s možnosťou automatizovaného alebo manuálneho vkladania údajov pri odosielaní dokumentu na podpis
 • Zasielanie emailových notifikácií o zásadných udalostiach v systéme s URL linkami na vykonanie zodpovedajúcej akcie nad dokumentom
 • Okamžité sprístupnenie finálneho podpísaného dokumentu všetkým participujúcim stranám s overením el. podpisov
 • Možnosť vrátenia dokumentu bez podpísania so zdôvodnením/pripomienkami
 • Bezpečná participácia partnerov bez nutnosti ich prihlasovania sa do systému a inštalácie SW vybavenia
 • Integrovaná autentifikácia v prostredí Windows domény a pracovných staníc
 • Používateľské rozhranie rýchlo a vzhľadovo prispôsobiteľné identite zákazníka
 • Rozšíriteľnosť o funkčnosť archívu pre zabezpečenie dlhodobej overiteľnosti el. podpísaných dokumentov
 • Jednoduchá integrácia riešenia s existujúcimi riešeniami pre správu dokumentov (napr. Sharepoint, Alfresco), automatizovaná správa registratúry, adresárové služby, CRM a pod.

Vysoký stupeň právnej istoty – riešenie zaručuje plný súlad s platnou legislatívou SR, s európskym nariadením eIDAS a technickými normami ETSI

Zásadným spôsobom zjednodušuje, zefektívňuje a zrýchľuje elektronickú komunikáciu medzi partnermi

Umožňuje využitie rôznych dostupných prostriedkov na el. podpis (vrátane kvalifikovaného el. podpisu s eID)

Výrazným spôsobom znižuje priame aj nepriame finančné náklady používateľov súvisiace s autorizáciou a správou el. dokumentov, znižuje administratívnu záťaž, šetrí čas

Odbremeňuje používateľov od nutnosti fyzického kontaktu pri podpisovaní dokumentov, umožňuje dokumenty el. podpisovať a overovať z takmer akéhokoľvek zariadenia, odkiaľkoľvek, on-line a nonstop

Oslobodzuje koncových používateľov od technickej náročnosti spojenej s elektronickým podpisom (inštalácia SW komponentov, konfigurácia podpisových politík) a výrazne zvyšuje používateľský komfort

Podpora nasadenia riešenia On premise, Cloud

Minimálne požiadavky na cieľovú serverovú infraštruktúru

Systémové požiadavky pre on-premise nasadenie:

Virtuálny alebo fyzicky server

Microsoft Windows Server alebo Linux

Minimálne 1-jadrové CPU a 2 GB RAM, 1 GB miesta na HDD

Odporúčané je aspoň 4-jadrové CPU, 4 GB RAM, 500 GB miesta na HDD

Máte záujem?