Kvalifikované certifikáty

Vytvárajte a overujte kvalifikované elektronické podpisy s právnou váhou vlastnoručného podpisu

Kvalifikovaný certifikát je v zmysle Nariadenia eIDAS oprávnený vydávať výlučne kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, akým je aj spoločnosť Disig.

Vydávame tieto typy kvalifikovaných certifikátov


 1. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis:

 2. a) s ktorým môže fyzická osoba vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu - kryptografické kľúče sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD),

  b) s ktorým môže fyzická osoba vytvárať zdokonalený elektronický podpis, ktorého právny účinok a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť - kryptografické kľúče nie sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD),

 3. Mandátny certifikát, s ktorým môže fyzická osoba vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu a zároveň preukazovať oprávnenie konať za alebo v mene inej osoby - kryptografické kľúče sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD),

 4. Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať:

 5. a) s ktorým môže právnická osoba vytvárať kvalifikovanú elektronickú pečať, pričom platí domnienka integrity údajov a správnosti pôvodu tých údajov, s ktorými je kvalifikovaná elektronická pečať spojená - kryptografické kľúče sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronickú pečať (QSCD),

  b) s ktorým môže právnická osoba vytvárať zdokonalenú elektronickú pečať, ktorej právny účinok a jej prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť- kryptografické kľúče nie sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický pečať (QSCD),

 6. Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla, ktorý slúži na uistenie, že za daným webovým sídlom stojí skutočný a legitímny subjekt.

 7. Kvalifikované certifikáty pre PSD2:

 8. a) Kvalifikovaný certifikát pre autenfikáciu webového sídla pre PSD2 - slúži na vytvorenie zabezpečenej komunikácie (TLS protokol) medzi bankami a inými poskytovateľmi platobných služieb alebo aj tretími stranami.

  b)Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať pre PSD2 - slúži na potvrdenie autenticity prenášaných dát v rámci zabezpečenej komunikácie a po jej ukončení

Vydávanie a používanie kvalifikovaných certifikátov sa riadi Všeobecnými podmienkami poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov Disig, a.s., ako aj politikami týkajúce sa poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov, ktoré sú k dispozícii v časti Politiky a dokumenty.Základná charakteristika

 • pre vyhotovenie kvalifikovaného podpisu/pečate musí byť kľúčový pár, na ktorý je vydaný kvalifikovaný certifikát uložený na QSCD zariadení, ktoré je certifikované v zmysle Nariadenia eIDAS . Tento kvalifikovaný certifikát nie je možné exportovať so súkromným kľúčom – vytvárať z neho zálohu.
 • kvalifikovaný certifikát typu noQSCD – slúži na vyhotovenie zdokonaleného podpisu / pečate napr. v počítači, tablete alebo mobile. Kľúčový pár, na ktorý je vydaný kvalifikovaný certifikát nie je uložený na QSCD zariadení. Kvalifikovaný certifikát je možné exportovať so súkromným kľúčom – vytvárať z neho zálohu.

Bližší popis jednotlivých typov kvalifikovaných certifikátov, spôsob ich získania a možnosti ich použitia nájdete na eidas.disig.sk

Cenník je dostupný na stránke eidas.disig.sk

Máte záujem?