Kvalifikovaná časová pečiatka

Silný nástroj na potvrdenie existencie elektronického dokumentu v čase a zabezpečenie jeho integrity

Spoločnosť Disig, a.s., ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, poskytuje kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky v zmysle ustanovení nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka je v zmysle článku 3 (34) nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS) elektronická časová pečiatka, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

  • spája dátum a čas s údajmi spôsobom, ktorý v rozumnej miere zamedzuje možnosť nezistiteľnej zmeny údajov;
  • je založená na presnom zdroji času prepojenom s koordinovaným svetovým časom a
  • je podpísaná zdokonaleným elektronickým podpisom alebo zapečatená zdokonalenou elektronickou pečaťou kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb alebo rovnocennou metódou.

Elektronická časová pečiatka sú údaje v elektronickej forme, ktoré viažu iné údaje v elektronickej forme s konkrétnym časom, čím tvoria dôkaz o existencii týchto iných údajov v danom čase.

Všeobecné podmienky poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok Disig, ako aj politiky týkajúce sa poskytovanej kvalifikovaných dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok sú k dispozícii v časti Politiky a dokumenty.Základná charakteristika

  • dôkaz o tom, že elektronické údaje, ku ktorým je pripojená, existovali v čase určenom v tejto časovej pečiatke
  • kvalifikovaná služba vydávania časových pečiatok Disig je v súlade s Nariadením eIDAS
  • kvalifikovanú časovú pečiatku vyhotovuje poskytovateľ dôveryhodných služieb s použitím súkromného kľúča určeného na tento účel

Službu je možné objednať elektronicky prostredníctvom nášho e-shopu.

Bližší popis poskytovania služby nájdete na eidas.disig.sk

Máte záujem?