Disig eRegistry

Systém elektronickej podateľne

Aplikácia Disig eRegistry realizuje systém elektronickej podateľne v zmysle vyhlášky NBÚ SR 136/2009 Z. z. Zabezpečuje prijímanie, odosielanie, overovanie, potvrdzovanie a spracovávanie elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom a pečaťou.

Disig eRegistry využíva na prácu s elektronickým podpisom komponent Disig QES Signer, ktorý je certifikovaný NBÚ SR ako aplikácia na automatické vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate.

Serverové riešenie pre Windows

Pokročilé, no zároveň jednoduché, integračné rozhranie systému Disig eRegistry umožňuje s už existujúcim DMS (Document Management System) organizácie, čím napomáha zhodnocovať investície vynaložené na vybudovanie tohto systému a na vytvorenie jeho úložnej kapacity.Základná charakteristika

  • starostlivosť o dokument od jeho prijatia až po jeho spracovanie organizáciou
  • spracovávanie elektronických dokumentov z elektronickej pošty, portálu alebo z DMS
  • kontrola prichádzajúcich dokumentov voči infiltráciám a škodlivým kódom
  • overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov prijatých dokumentov
  • serverové riešenie pre operačné systémy Microsoft Windows
  • jednoduchá integrácia s existujúcim DMS organizácie
  • plná integrácia s riešením Disig eArchive pre dlhodobú archiváciu elektronicky podpísaných dokumentov

Kvalifikovaný elektronický podpis bez časovej pečiatky

Kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou

Kvalifikovaný elektronický podpis s úplnou informáciou na overenie platnosti

Archívny kvalifikovaný elektronický podpis

Disig QES Signer - overuje prijaté podpísané dokumenty a podpisuje vydávané potvrdenky kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou

Antivírový systém - vykonáva kontrolu prijatých podaní na infiltrácie, makrá a iné škodlivé kódy. Disig eRegistry spolupracuje s ESET Smart Security a ďalšími bežne používanými systémami.

E-mail Server - používa sa na odosielanie potvrdeniek o prijatí podania. E-mailová schránka zároveň predstavuje alternatívny vstupný bod pre zasielanie podaní. Disig eRegistry spolupracuje s ľubovoľným mailovým serverom, ktorý podporuje protokoly SMTP a POP3

TSA (Autorita časovej pečiatky) - Časové pečiatky vydávané systémom TSA sú využívané na zabezpečenie integrity spracovávaných elektronických dokumentov a na vytvorenie dôkazu o ich existencii v konkrétnom čase.

Podporované formáty elektronického podpisu: všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

Podporované formáty dokumentov: všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

Microsoft Windows XP SP3, Windows Server 2003 a vyššie (32 alebo 64 bit)

Microsoft .NET Framework 4.0

Webový server IIS

Minimálne 1-jadrové CPU a 1 GB RAM, 2 GB miesta na HDD

Odporúčané je aspoň 4-jadrové CPU, 4GB RAM, 500 GB miesta na HDD

Máte záujem?