Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Nový rozsudok ESĽP vo veci monitoringu zamestnancov

20. januára 2016

Monitoring

Európsky súd pre ľudské práva („ESĽP“) vydal 12.1.2016 nové rozhodnutie vo veci Barbulescu vs Rumunsko týkajúce sa monitoringu zamestnancov ich zamestnávateľom. O prípade informovali aj mnohé svetové médiá, ktoré vo väčšine prípadov došli k záveru, že zamestnávateľovi dáva právo čítať súkromné správy svojich zamestnancov zaslané v pracovnom čase 1 . Je však takáto interpretácia rozsudku správna? Strácajú zamestnanci skutočne akékoľvek právo na súkromie v práci? Domnievame sa že mnohé média rozsudok výrazne dezinterpretovali. ESĽP tak totiž rozhodol na základe špecifických okolností daného prípadu, preto uvedené právo zamestnávateľa pristupovať ku komunikácii zamestnanca platí iba za určitých podmienok.

Okolnosti prípadu

Pán Barbulescu, rumunský občan, bol zamestnaný ako inžinier zodpovedný za obchod. Na žiadosť zamestnávateľa si vytvoril účet na Yahoo Messenger, z ktorého odpovedal na otázky alebo požiadavky klientov. 3.7.2007 dostal od zamestnávateľa oznámenie, že jeho komunikácia môže byť monitorovaná. Následne ho zamestnávateľ informoval že jeho komunikácia cez Yahoo Messenger bola monitorovaná od 5-13.7 a že napriek interným smerniciam (ktoré zakazujú akékoľvek používanie firemných nástrojov na súkromné účely) používal Messenger na súkromné účely. Pán Barbulescu na to písomne odpovedal, že Yahoo Messenger používal iba na pracovné účely. Zamestnávateľ mu následne ukázal 45 stranový prepis jeho komunikácie z Yahoo Messenger, ktorý obsahoval aj súkromnú komunikáciu za sledované obdobie medzi ním a jeho bratom a tiež snúbenicou.

Zamestnávateľ dal p. Barbulescu následne výpoveď pre porušenie interných predpisov zamestnávateľa. Ten sa rozhodol zažalovať svojho zamestnávateľa o neplatnosť výpovede, nakoľko k nej došlo z dôvodu, že zamestnávateľ porušil jeho práva na súkromie a ochranu korešpondencie. Rumunské súdy však rozhodli v jeho neprospech a tak podal sťažnosť na ESĽP pre porušenie týchto práv. Sťažnosť však nesmerovala proti zamestnávateľovi a neoprávnenému prepusteniu, ale proti štátu, t.j. Rumunsku, ktoré podľa p. Barbulescu, teda sťažovateľa, svojimi zákonmi a rozhodnutiami súdov dostatočne nezabezpečuje ochranu práva na súkromie.2

Rozhodnutie ESĽP

ESĽP teda preskúmal, či Rumunsko v zmysle Dohovoru spravodlivo vyvážilo právo na ochranu súkromia a korešpondencie sťažovateľa s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Podľa ESĽP Rumunsko nepochybilo z nasledovných dôvodov:

  • Sťažovateľ mal podľa rumunského práva právo domáhať sa ochrany svojich práv na rumunských súdoch, ktoré sa ňou riadne zaoberali aj v kontexte práva na súkromie.
  • Nakoľko sťažovateľ používal Yahoo Messenger na počítači zamestnávateľa a počas pracovného času v rozpore s vnútornými predpismi, došlo z jeho strany k porušeniu pracovnej disciplíny.
  • Keďže sťažovateľ tvrdil, že Yahoo Messenger používal iba na pracovné a nie súkromné účely, zamestnávateľ mal v rámci svojej právomoci kontrolovať dodržiavanie pracovnej disciplíny právo pristúpiť k obsahu správ – na základe vyhlásenia sťažovateľa totiž odôvodnene predpokladal, že správy, ku ktorých obsahu sa dostane, budú len pracovného charakteru.
  • Navyše, zamestnávateľ kontroloval iba komunikáciu na Yahoo Messengeri a nie iné údaje uložené na jeho počítači – takáto kontrola zo strany zamestnávateľa bola teda obmedzená na vopred vymedzený účel a proporcionálna.
  • Nie je podstatné, či zamestnanec svojim správaním spôsobil zamestnávateľovi škodu – zamestnávateľ je bez ohľadu na škodu oprávnený kontrolovať, či zamestnanci plnia svoje pracovné povinnosti počas pracovného času.

Z uvedeného rozhodnutia teda nevyplýva absolútne právo zamestnávateľa kontrolovať obsah komunikácie svojich zamestnancov – môže tak robiť iba za splnenia určitých podmienok. Tento konkrétny prípad sa navyše týka monitoringu v súvislosti s disciplinárnym konaním vedeným proti ťažovateľovi. Oblasť monitoringu a jej regulácia je však podstatne komplikovanejšia.

Ak sa teda zamestnávateľ rozhodne pristúpiť k takýmto krokom a vykonávať určitý druh monitoringu svojich zamestnancov, je nevyhnutné, aby si svoje vnútorné politiky a procesy upravil vhodným spôsobom a vyhol sa tak do budúcna prípadným žalobám. Odborníci spoločnosti Disig, a.s. s mnohoročnými praktickými skúsenosťami vedia svojim klientom poskytnúť aj tento druh poradenstva, pripraviť potrebnú dokumentáciu a nastaviť vnútorné procesy. V prípade záujmu prosím kontaktujte naše Obchodné oddelenie.

1 Napríklad: Článok BBC , článok The Independent

2 ESĽP sa totiž zaoberá iba dodržiavaním ľudských práv v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd štátmi, ktoré k nemu pristúpili, nerieši súkromné spory (napr. medzi zamestnancami a zamestnávateľmi).