Zaručená konverzia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Prídavný modul Zaručená konverzia rozširuje základnú funkčnosť certifikovanej aplikácie Disig Desktop Signer. Ide o možnosť transformovať dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak. Prevod dokumentov je vykonávaný postupom pre zaručenú konverziu podľa zákona o e-Governmente.

Konverzia z papierovej podoby do elektronickej

Konverzia z papierovej podoby do elektronickej

Transformácia listinnej formy dokumentu do elektronickej podoby sa vykonáva skenovaním. Dokument sa po procese skenovania ukladá v podobe elektronického dokumentu (súboru). Ten okrem obsahu listinného originálu zachováva aj členenie pôvodného dokumentu na jednotlivé strany.

Modul Zaručená konverzia k novovzniknutému elektronickému dokumentu vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu. Doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente ako aj podrobnosti o procese zaručenej konverzie.

Novovzniknutý elektronický dokument a osvedčovaciu doložku následne osoba vykonávajúca konverziu autorizuje prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (použitím mandátneho certifikátu) alebo kvalifikovanej elektronickej pečate.

Modul Zaručená konverzia k autorizácii pripojí časovú pečiatku. Následne autorizované dokumenty uloží do podpisového kontajnera. Týmto spôsobom je zabezpečené neoddeliteľné spojenie novovzniknutého dokumentu a osvedčovacej doložky. Modul následne vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii, ktorý je zaevidovaný v prehľadnej evidencii záznamov o zaručenej konverzii s pokročilými možnosťami vyhľadávania a filtrovania.

Konverzia z elektronickej podoby do papierovej

Konverzia z elektronickej podoby do papierovej

Prídavný modul Zaručená konverzia pri konverzii z elektronického dokumentu do papierovej podoby overuje platnosť pôvodnej elektronickej autorizácie dokumentu vrátane platnosti pripojenej časovej pečiatky.

Pri konverzii sa pôvodný elektronický dokument transformuje na dokument v listinnej podobe prostredníctvom jeho vytlačenia. Osoba vykonávajúca konverziu následne v aplikácii vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým papierovým dokumentom.

Súčasťou procesu konverzie z elektronickej podoby do papierovej je vytvorenie záznamu o zaručenej konverzii. Jednoznačné evidenčné číslo prideľuje záznamu modul v rámci lokálnej evidencie dostupnej priamo z prostredia aplikácie.Základná charakteristika

 • zachovanie právnych účinkov pôvodného dokumentu
 • osvedčené a bezpečné riešenie pre osoby oprávnené vykonávať zaručenú konverziu
 • prehľadná evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii
 • možnosť odoslania novovzniknutého dokumentu z prostredia aplikácie
 • aplikácia Disig Desktop Signer je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate

Zaručenú konverziu môžu vykonávať iba oprávnené osoby:

 • orgán verejnej moci, advokát a notár,
 • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, pričom môže vykonávať zaručenú konverziu len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta
 • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny
 • právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa tohto osobitného predpisu nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa tohto osobitného predpisu konsoliduje.

Aby mohla oprávnená osoba vykonávať zaručenú konverziu, musí mať k dispozícii:

 • klientskú aplikáciu Disig Desktop Signer v 2.6 a vyššej
 • aktívny prídavný modul Zaručená konverzia
 • kvalifikovaný certifikát
 • prístup k službe kvalifikovanej časovej pečiatky

Pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej je potrebné navyše zabezpečiť dostupný skener dokumentov kompatibilný s formátom PDF a kompletné programové vybavenie na skenovanie dokumentov.

Pre zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby je potrebné zabezpečiť dostupnú tlačiareň dokumentov s potrebným vybavením, nainštalované ovládače k tlačiarni, funkčnú tlač na danej tlačiarni z operačného systému.

Licencia prídavného modulu Zaručená konverzia je viazaná na jedno technické zariadenie. Licencia je platná jeden rok odo dňa jej aktivácie.

Cena licencie je 504,00 € bez DPH, príp. 604,80 € s DPH.

Pri kúpe jednej licencie automaticky získate 500 ks časových pečiatok.

Modul Zaručená konverzia je kompatibilný so základnou verziou aplikácie Disig Desktop Signer verzie 2.6 a vyššej. V prípade, že vlastníte licenciu Disig Desktop Signer verzie 2.5, upgrade na verziu 2.6 získavate zdarma.

Upozornenie:
V prípade, že máte záujem o prídavný modul Zaručená konverzia a nevlastníte licenciu k základnej aplikácii Disig Desktop Signer, je potrebné si ju zakúpiť. Cena aplikácie Disig Dekstop Signer je 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH.

Prídavný modul Zaručená konverzia môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s. (platba možná iba v hotovosti)
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou cestou po zaslaní záväznej objednávky

Formulár Záväzná objednávka Disig Desktop Signer

Vyplnený formulár je potrebné poslať e-mailom na obchod@disig.sk. Po prijatí objednávky vám bude zaslaná zálohová faktúra. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky.

Máte záujem?