Zaručená konverzia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Prídavný modul Zaručená konverzia rozširuje základnú funkčnosť certifikovanej aplikácie Disig Desktop Signer. Ide o možnosť transformovať dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak. Prevod dokumentov je vykonávaný postupom pre zaručenú konverziu podľa zákona o e-Governmente.

Konverzia z papierovej podoby do elektronickej

Konverzia z papierovej podoby do elektronickej

Transformácia listinnej formy dokumentu do elektronickej podoby sa vykonáva skenovaním. Dokument sa počas skenovania ukladá v podobe elektronického dokumentu (súboru). Uložený dokument zachováva obsah aj štruktúru pôvodného dokumentu.

Modul k novovzniknutému elektronickému dokumentu vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu. Doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente ako aj podrobnosti o procese zaručenej konverzie. Novovzniknutý dokument a osvedčovaciu doložku autorizuje osoba vykonávajúca konverziu prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (použitím mandátneho certifikátu) alebo kvalifikovanej elektronickej pečate.

Konverzia z elektronickej podoby do papierovej

Konverzia z elektronickej podoby do papierovej

Prídavný modul Zaručená konverzia pri konverzii z elektronického dokumentu do papierovej podoby overuje platnosť pôvodnej elektronickej autorizácie dokumentu vrátane platnosti pripojenej časovej pečiatky.

Pri konverzii sa pôvodný elektronický dokument transformuje na dokument v listinnej podobe prostredníctvom jeho vytlačenia. Osoba vykonávajúca konverziu následne v aplikácii vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým papierovým dokumentom.

Súčasťou procesu konverzie z elektronickej podoby do papierovej je vytvorenie záznamu o zaručenej konverzii a validácia elektronických podpisov pomocou kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických
podpisov a pečatí a následné odoslanie záznamu z validácie do centrálnej evidencie záznamov.



Základná charakteristika

 • zachovanie právnych účinkov pôvodného dokumentu
 • osvedčené a bezpečné riešenie pre osoby oprávnené vykonávať zaručenú konverziu
 • prehľadná evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii
 • možnosť odoslania novovzniknutého dokumentu z prostredia aplikácie
 • aplikácia Disig Desktop Signer je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate
 • prístup ku kvalifikovanej dôveryhodnej službe vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky
 • prístup ku kvalifikovanej dôveryhodnej službe validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí

Zaručenú konverziu môžu v zmysle novely zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorá je platná od 1.11.2022, vykonávať iba oprávnené osoby:

 • orgán verejnej moci,
 • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, advokát a notár,
 • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, a
 • právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu konsoliduje,
 • Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu jeho činnosti podľa osobitných predpisov,
 • banka a pobočka zahraničnej banky, ak ide o zaručenú konverziu na žiadosť klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky a súvisiacu s výkonom bankových činností,21c) alebo ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre potrebu banky alebo pobočky zahraničnej banky v súvislosti s výkonom bankových činností.

Aby mohla oprávnená osoba vykonávať zaručenú konverziu, musí mať k dispozícii:


Pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej je potrebné navyše zabezpečiť dostupný skener dokumentov kompatibilný s formátom PDF a kompletné programové vybavenie na skenovanie dokumentov.

Pre zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby je potrebné zabezpečiť dostupnú tlačiareň dokumentov s potrebným vybavením, nainštalované ovládače k tlačiarni, funkčnú tlač na danej tlačiarni z operačného systému.

Cenu prídavného modulu Zaručená konverzia ako aj licenčné podmienky nájdete na eshop.disig.sk

Máte záujem?