Dôveryhodné služby v zmysle Nariadenia eIDAS

Nariadenie eIDAS má priamy účinok v celej EÚ bez potreby národnej implementácie.

eIDAS („electronic IDentification And Services“) je Nariadenie Európskeho parlamenty a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Nariadenie eIDAS úplne nahrádza Smernicu Európskeho parlamentu a Rady  1999/93/ES o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy ako aj podstatnú časť právnej úpravy, ktorá bola obsiahnutá v zákone č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a vo vyhláškach NBÚ č. 131 až 136/2009 Z. z., ktoré túto Smernicu implementovali. Nariadenie eIDAS sa v celej EÚ ako aj na Slovensku uplatňuje od 1.7.2016. Na Slovensku okrem Nariadenie eIDAS upravuje oblasť dôveryhodných služieb aj zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorý nadobudol účinnosť 18.10.2016.

Spoločnosť Disig, a.s. je poskytovateľom dôveryhodných služieb v zmysle Nariadenia eIDAS, ako aj zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách („Zákon o DS“). Okrem tzv. základnej úrovne poskytuje dôveryhodné služby aj na najvyššej, a teda kvalifikovanej úrovni, ktorá poskytuje používateľom vyššiu úroveň bezpečnosti, ale aj právnej istoty.

Typy kvalifikovaných služieb

Do portfólia kvalifikovaných služieb našej spoločnosti patrí:

1. vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis
2. vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
3. vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel
4. vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok
5. validácia kvalifikovaných elektronických podpisov
6. validácia kvalifikovaných elektronických pečatí
7. uchovávanie kvalifikovaných elektronických podpisov
8. uchovávanie kvalifikovaných elektronických pečatí

Spoločnosť Disig, a.s. zároveň vydáva kvalifikované certifikáty v zmysle požiadaviek Smernice EP a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. Novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu – tzv. PSD2.Základná charakteristika

  • v oblasti elektronickej identifikácie odstraňuje bariéry pre prístup k verejným online službám iných členských štátov pre občanov a firmy
  • v oblasti dôveryhodných služieb zvyšuje právnu istotu pri elektronických transakciách v prípade, že sú pri nich použité tzv. kvalifikované dôveryhodné služby
  • Nariadenie eIDAS na použitie kvalifikovaných služieb viaže významné právne domnienky, zjednocuje právne účinky spájané s použitím týchto služieb v celej EÚ, a upravuje tiež ich cezhraničné uznávanie
  • naša spoločnosť je kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Podrobnejšie informácie o nami poskytovaných službách nájdete na eidas.disig.sk.

Máte záujem?