Certifikáty

Dôležitý prvok slúžiaci na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu a elektronickej pečate

Spoločnosť Disig, a.s., ako poskytovateľ dôveryhodných služieb vyhotovuje certifikáty rôzneho typu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

Typy certifikátov

Certifikačné autority spoločnosti Disig, a.s. vydávajú tieto typy certifikátov:


  1. Certifikát pre elektronický podpis - vydáva sa len fyzickej osobe

  2. Certifikát pre elektronickú pečať- vydáva sa len právnickej osobe

  3. TLS/SSL certifikátZákladná charakteristika

  • certifikát pre zdokonalený elektronický podpis možno vydať na fyzickú osobu, alebo fyzickú osobu – zamestnanca
  • certifikát pre zdokonalenú elektronickú pečať možno vydať na právnickú osobu
  • SSL certifikát, alebo inak certifikát pre server, je určený pre potreby vytvorenia bezpečného komunikačného kanála cez Internet prostredníctvom SSL protokolu (Secure Sockets Layer)
  • možnosť vydať certifikát obsahujúci viac doménových mien tzv. multidoménový TLS/SSL certifikát
  • možnosť vydať Wildcard TLS/SSL certifikát pre FQDN s wildcard znakom (*) na tretej a vyššej úrovni

Bližší popis jednotlivých typov certifikátov, ktoré sú používané na vytváranie elektronického podpisu/pečate a spôsob ich získania a možnosti použitia nájdete na stránke eidas.disig.sk

Cenník je dostupný na eidas.disig.sk

Máte záujem?