Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Rušenie KC vydaných na čipové karty Atos (Siemens)

20. júla 2021

blank-card

Toto oznámenie je určené všetkým držiteľom platných kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis/pečať, resp. mandátnych certifikátov (ďalej len “kvalifikované certifikáty”), ktorí majú tieto vydané a uložené na čipovej karte Siemens (Atos) verzia CardOS V4.4 – DSDA a ich platnosť je dlhšia ako 15.12.2021 a kvalifikované certifikáty im boli vydané v období pred 15.12.2020.

Na základe metodického usmernenia Národného bezpečnostného úradu musíme, rovnako ako napr. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), pristúpiť k zrušeniu platných kvalifikovaných certifikátov, vydaných certifikačnou autoritou CA Disig QCA3 a nachádzajúcich sa na čipových kartách Siemens (Atos) verzia CardOS V4.4 – DSDA, keďže platnosť certifikátu tejto čipovej karty končí dňa 15.12.2021.

Národný bezpečnostný úrad ako orgán dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS), na základe vyššie uvedenej skutočnosti rozhodol, že údaje uvedené vo vydaných kvalifikovaných certifikátoch sa ukončením platnosti certifikátu kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis/pečať Siemens (Atos) verzia CardOS V4.4 – DSDA stanú nepravdivými. Citujeme z vyjadrenia NBÚ: “Ak sa preukáže, že zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu už nie je certifikované, keďže kvalifikovaný elektronický podpis je zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, čo je uvedené aj v rozšírení QCStatements OID (1.3.6.1.5.5.7.1.3) certifikátu, je potrebné zrušiť všetky certifikáty, pretože dôjde ku zmene údajov uvedených v certifikáte. V prípade nezrušenia by podľa §14 ods. 6 písm. x) zákona č. 272/2016 Z. z. išlo o správny delikt (pokiaľ by kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb nezabezpečil, aby ním vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval presné, pravdivé a úplné údaje).”

V súvislosti s avizovaným zrušením Vám odporúčame naplánovať si v rozumnom termíne výmenu existujúcej čipovej karty s vydaným certifikátom za novú, ktorú máme už v súčasnosti k dispozícii. Certifikácia novej čipovej karty bude platná až do 11.6.2028.

Pre viac informácií kontaktujte našu registračnú autoritu na radisig@disig.sk.