Časová pečiatka

Silný nástroj na potvrdenie existencie elektronického dokumentu v čase a zabezpečenie jeho integrity

Elektronická časová pečiatka slúži ako dôkaz o tom, že elektronické údaje, ku ktorým je pripojená, existovali v čase určenom v tejto časovej pečiatke. Tento efekt nie je možné dosiahnuť iba podpísaním dokumentu elektronickým podpisom. Aj keď elektronický podpis dokumentu obsahuje údaj o čase vyhotovenia podpisu, tento čas je určený systémom podpisovateľa. Čas určený v časovej pečiatke je však objektívny a teda dôveryhodnejší práve preto, že ho potvrdzuje tretia nezávislá strana – dôveryhodný poskytovateľ služieb.

Použitie elektronickej časovej pečiatky

Pokiaľ používateľ použije na elektronický dokument kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, pre dátum a čas uvedený v tejto pečiatke bude platiť domnienka správnosti dátumu a času, ktorý uvádza, ako aj integrity údajov, s ktorými je časová pečiatka spojená. Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka vydaná spoločnosťou Disig ako slovenským poskytovateľom má rovnaké právne účinky a teda pre ňu platia rovnaké právne domnienky v celej EÚ.

Slovenská právna úprava pripisuje kvalifikovaným časovým pečiatkam navyše ďalší právny účinok – ak sa použije na elektronický právny úkon spolu s kvalifikovaným elektronickým podpisom, overenie tohto elektronického podpisu sa nevyžaduje. Na Slovensku teda kvalifikovaná časová pečiatka v týchto prípadoch nahrádza notárske alebo úradné overenie elektronického podpisu.

Časové pečiatky Disig

Spoločnosť Disig je oprávnená vydávať elektronické časové pečiatky v základnej ako aj kvalifikovanej forme, a to v súlade s Nariadením eIDAS, zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách ako aj v súlade s požiadavkami RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure - Time-Stamp Protocol (TSP).

Kvalifikovaná služba vydávania časových pečiatok využíva presný čas vysokej a zaručenej presnosti získaný prostredníctvom NTP servera napojeného na presný čas vysielaný prostredníctvom GPS satelitov. Súkromné kľúče sú uchovávané v HSM zariadení, ktoré spĺňa požiadavky FIPS 140-2 level 3 a je certifikované NBÚ SR.

Služby vydávania časových pečiatok poskytuje Disig v online režime. Prístup k tejto službe je možné získať na základe online objednávky a po uhradení zálohovej faktúry. Presný postup získania prístupu k službe je popísaný v tabuľke nižšie.

Platnosť časovej pečiatky

Overenie platnosti časovej pečiatky vykonáva spoliehajúca sa strana na základe danej časovej pečiatky a dokumentu, na ktorý bola daná časová pečiatka vyhotovená a politiky časových pečiatok, ktorá sa na danú časovú pečiatku vzťahuje. Časová pečiatka je platná, ak elektronický podpis časovej pečiatky je platný a ak časová pečiatka je v súlade s použitou politikou časových pečiatok.Základná charakteristika

  • dôkaz o tom, že elektronické údaje, ku ktorým je pripojená, existovali v čase určenom v tejto časovej pečiatke
  • kvalifikovaná služba vydávania časových pečiatok Disig je v súlade s Nariadením eIDAS
  • kvalifikovanú časovú pečiatku vyhotovuje poskytovateľ dôveryhodných služieb s použitím súkromného kľúča určeného na tento účel

Prístup ku kvalifikovanej službe vydávania časových pečiatok Disig môže byť pomocou:

  • vopred zadefinovanej IP adresy
  • autorizačného tokenu


Vydaný autorizačný token je možné ľubovoľne distribuovať na jednotlivé miesta používania bez nároku na akékoľvek ďalšie hardvérové vybavenie. Objednávateľ služby si môže kontrolovať aktuálny stav čerpania časových pečiatok prostredníctvom web stránok našej spoločnosti. Kontrola je možná len s platným autorizačným tokenom nainštalovaným v používanom prehliadači. Po vyčerpaní 90% ks predplatených časových pečiatok dostane odberateľ upozorňujúcu e-mailovú správu o tejto skutočnosti.

V prípade prístupu na server pomocou IP adresy, bude táto adresa zadaná v príslušnej Zmluve. Presný počet poskytnutých pečiatok zasielame objednávateľovi v dohodnutom termíne. Tento spôsob prístupu umožňujeme len zmluvným partnerom, pri pravidelnom odoberaní väčšieho množstva časových pečiatok.

Pre zákazníkov, ktorí potrebujú len niekoľko kusov časových pečiatok za rok, sme pripravili balíky. Minimálny počet objednaných časových pečiatok je 200 ks. V ponuke máme nasledovné balíky:

  • Balík TS 200
  • Balík TS 500
  • Balík TS 1000

Pre spoločnosti, ktoré pre svoje procesy potrebujú viac časových pečiatok, ako je v uvedených balíkov, a chcú pristupovať na server časovej pečiatky pomocou autorizačného tokenu (a teda bude im umožnené priebežne sledovať aktuálny stav časových pečiatok, ktoré ešte majú k dispozícii), sme pripravili balík TS Premium. V rámci tohoto balíka si môžu zadefinovať taký počet pečiatok, ako im najviac vyhovuje (napr. 20 000 ks). Cena balíka TS Premium sa stanovuje individuálne, na základe dohody, odvíja sa od celkového počtu časových pečiatok.

Cenník je dostupný na stránke eidas.disig.sk.

Vyplnenú záväznú objednávku je potrebné poslať e-mailom na obchod@disig.sk.

Po odoslaní objednávky e-mailom obdržíte zálohovú faktúru vo formáte PDF. Po pripísaní úhrady na účet Vám bude zaslaná elektronická faktúra – daňový dokument.

Elektronická faktúra bude zaslaná na e-mail uvedený v objednávke a bude spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky. V prípade, že nesúhlasíte, je potrebné uviesť túto informáciu do mailu, ktorého súčasťou bude objednávka.

Informácie o aktivovaní služby časovej pečiatky vám budú doručené najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady za zálohovú faktúru na účet spoločnosti Disig, a.s.

Predplatený balík časových pečiatok je možné využívať maximálne 1 rok od aktivácie služby, pričom prístupový token je vydávaný na obdobie 13 mesiacov t.j. CA Disig resp. objednávateľ má k dispozícii 30 dní na administratívne úkony (úhrada, aktivácia) spojené so službou časovej pečiatky.

Aktuálny stav čerpania časových pečiatok

Funkčnosť služby je podmienená prítomnosťou autorizačného tokenu v úložisku certifikátov používaného prehliadača.

V rámci podpory pre kvalifikovanú službu vydávania časovej pečiatky sme pre používateľov tejto služby pripravili návody na uľahčenie jej integrácie do existujúcich softvérových aplikácii (napr. Disig Desktop Signer).

Nastavenie Desktop Signer

Nastavenie QSign

Nastavenie Windows

Nastavenie Mozilla Firefox

Máte záujem?