Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Úspešné kontrolné audity ISO v našej spoločnosti

20. novembra 2023

disig_ISO_AUDIT

V uplynulých týždňoch naša firma úspešne absolvovala sériu externých auditov, ktoré overujú zhodu nastavených procesov s požiadavkami medzinárodne uznávaných štandardov ISO.

Bola potvrdená efektívna implementácia štandardov do firemných procesov, čo zaručuje plnenie vysokých požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť našich produktov a služieb a rovnako dáva záruku, že sú dobre dostupné.

Počas kontrolných auditov, ktoré sa týkali štandardov ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 a ISO 14001:2015 bolo preukázané zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, ale aj neustály rozvoj a prispôsobenie firmy meniacim sa požiadavkám v obchodnom a spoločenskom kontexte.

Aký je náš dôvod pre implementáciu do procesov a udržiavanie certifikácie štandardov ISO?

  1. sledujeme najvyššie štandardy kvality vo všetkých aspektoch našej činnosti
  2. dosahujeme vysokú kvalitu a efektívnosť v oblasti riadenia IT a dodávky služieb
  3. rýchlo a efektívne identifikujeme a riadime riziká spojené s prerušením činnosti a tým minimalizujeme vplyv krízových situácií na podnikateľskú činnosť
  4. chránime informácie pred hrozbami a rizikami spojenými s bezpečnosťou
  5. zaväzujeme sa k ochrane dôverných informácií a tým budujeme dôveru našich zákazníkov a obchodných partnerov
  6. sme schopní efektívne riadiť a chrániť osobné údaje
  7. plníme svoj záväzok k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a zodpovednému podnikaniu

Normy implementované do procesov našej spoločnosti významne poukazujú na vysokokvalifikované riadenie v konkrétnych oblastiach. Pomocou noriem vieme nastaviť procesy vo firme efektívne. Výsledkom je pozícia firmy v podobe silného hráča na trhu a zvyšujúca sa dôvera zákazníkov vo firmu.