Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Kvalifikovaná elektronická pečať

18. januára 2017

stamp-600602_1280

Kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať (KC pre KEPe) je vydávaný výlučne právnickým osobám alebo orgánom verejnej moci (OVM), za účelom vytvárania kvalifikovaných elektronických pečatí. Kvalifikovaná elektronická pečať osvedčuje úradne platné rozhodnutie a potvrdzuje autenticitu dokumentu. Kvalifikovaná elektronická pečať je teda základnou formou autorizácie elektronických dokumentov, ktorá zaručuje pôvod a chráni obsah údajov. V zmysle Nariadenia eIDAS je KC pre KEPe oprávnený vydávať výlučne kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, akým je aj spoločnosť Disig.

Postup pre získanie kvalifikovaného certifikátu pre KEPe

Kvalifikovaný certifikát musí byť uložený na QSCD zariadení, ktoré je certifikované v zmysle Nariadenia eIDAS. Je potrebné, aby budúci držiteľ pred vydaním KC vedel, akým spôsobom bude elektronické dokumenty, príp. elektronické úradné dokumenty podpisovať a na základe toho si určil úložisko KC a k nemu prislúchajúcich kľúčov.

Spoločnosť Disig vydáva KC pre KEPe, ktoré je možné uložiť na certifikovanú čipovú kartu (dodáva Disig) alebo na HSM modul, ktorý spravuje NASES.

V prípade, že KC bude uložený na čipovú kartu, držiteľ KC bude mať tento KC pri podpisovaní vždy priamo u seba. V tomto prípade nie je možné hromadné podpisovanie elektronických úradných dokumentov cez www.slovensko.sk.

V prípade OVM je kvalifikovaná elektronická pečať určená na automatické autorizovanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) OVM.

Krok 1 – Generovanie žiadosti o KC

V prípade, že budete mať záujem o KC uložený na čipovej karte, pred osobnou návštevou nie je potrebné generovať žiadosť o vydanie KC pre KEPe.

V prípade, že ste OVM a máte záujem o automatické podpisovanie rozhodnutí kvalifikovanou elektronickou pečaťou prostredníctvom elektronickej schránky na www.slovensko.sk príp. iného IS, ktorý vám toto umožňuje, je nevyhnutné, aby ste NASES požiadali o vygenerovanie elektronickej žiadosti vo formáte CSR v zmysle NASLEDOVNÉHO POSTUPU

Krok 2 – Osobná návšteva

O vydanie kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať môže za právnickú osobu, príp. orgán verejnej moci osobne žiadať priamo štatutárny zástupca alebo ten môže na tento účel splnomocniť inú osobu. Splnomocnenie je potrebné úradne overiť.

KC pre KEPe môžete získať na pracovisku na vydávanie certifikátov, ktoré je v sídle spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava. Odporúčame osobnú návštevu dohodnúť vopred.

Krok 3 – Predkladané doklady / dokumenty

Osoba, ktorá sa osobne dostaví na pracovisko na vydávanie certifikátov predloží minimálne:

  • svoje dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, zdravotný preukaz, zbrojný pas, rodný list príp. služobný preukaz)
  • doklad potvrdzujúci zvolenie do funkcie – originál alebo úradne overená fotokópia – iba k nahliadnutiu
  • v prípade, že sa štatutárny zástupca nemôže zúčastniť procesu vydania KC osobne – notárom overené splnomocnenie
  • v prípade, že žiadosť o vydanie KC bola generované v NASES – vygenerovanú CSR žiadosť plus Záznam z generovania kľúčov kvalifikovaného certifikátu (môžete poslať vopred e-mailom).

Krok 4 – Čo urobiť po získaní KC pre KEPe

Na pracovisku na vydávanie KC bude KC uložený na kvalifikované zariadenie – čipovú kartu. Na PC, ktoré budete používať pri elektronickej komunikácii, je nevyhnutné vykonať všetky inštalácie, ktoré budú popísané v návode, ktorý obdržíte pri procese vydania KC.

Pokiaľ ste však OVM a žiadosť vám bola generovaná v NASES, je potrebné, aby ste kvalifikovaný certifikát, ktorý vám uložíme na váš usb kľúč, príp. vám ho pošleme zabezpečeným e-mailom,  prekonvertovali z formátu  .cert do formátu .zip a prostredníctvom elektronickej schránky zaslali na ďalšie spracovanie a jeho inicializáciu do modulu centrálnej elektronickej podateľne a to v zmysle NASLEDOVNÉHO POSTUPU:

 Doplňujúce informácie

Na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate je potrebný kvalifikovaný certifikát uložený na kvalifikovanom zariadení a softvérové aplikácia, ktorá umožňuje vytvorenie KEPe. V prípade, že informačný systém, v ktorom budete elektronické dokumenty podpisovať KEPe nevlastníte, príp. IS alebo portál príslušnú funkciu neponúka, je potrebné, aby ste si takúto aplikáciu zakúpili. Na účely vytvárania KEPe ponúkame desktopovú aplikáciu Disig Desktop Signer, príp. odporúčame portálové riešenie zep.disig.sk.