Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát je určený pre vytváranie a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí

Kvalifikovaný certifikát (KC) je určený buď pre potreby vytvárania a overovania kvalifikovaných elektronických podpisov alebo kvalifikovaných elektronických pečatí. V zmysle Nariadenia eIDAS je KC oprávnený vydávať výlučne kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, akým je aj spoločnosť Disig.

Typy certifikátov

Disig ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb v zmysle Nariadenia eIDAS a príslušných národných právnych predpisov vydáva nasledovné typy kvalifikovaných certifikátov:

a) kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis - ide o KC vydávaný výlučne fyzickým osobám za účelom vytvárania kvalifikovaných elektronických podpisov,

b) mandátny certifikát – ide o špecifický druh kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, ktorý sa vydáva fyzickým osobám so špecifickými oprávneniami,

c) kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať – ide o KC vydávaný výlučne právnickým osobám za účelom vytvárania kvalifikovaných elektronických pečatí.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis je elektronický podpis najvyššej úrovne. Musí spĺňať znaky zdokonaleného elektronického podpisu a byť zhotovený na základe kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis a s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu. Tento podpis má právny účinok vlastnoručného podpisu fyzickej osoby, ktorá ho vytvorila.

Kvalifikovaná elektronická pečať

Kvalifikovaná elektronická pečať je taktiež elektronická pečať najvyššej úrovne. Podobne ako kvalifikovaný elektronický podpis, aj ona musí spĺňať podmienky zdokonalenej elektronickej pečate, musí byť vyhotovená na základe kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať a s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronickej pečate

S použitím takejto pečate spája Nariadenie eIDAS právnu domnienku integrity a správnosti tých údajov, s ktorými je pečať spojená. To znamená, že kým niekto nepreukáže opak, právo predpokladá, že obsah elektronického dokumentu, ku ktorému je pečať pripojená, nebol zmenený a že tento dokument pochádza od tej právnickej osoby, ktorá pečať vytvorila.

Aby používateľ mohol na základe na to určeného kvalifikovaného certifikátu vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať, musí byť KC uložený na tzv. kvalifikovanom zariadení (QSCD – Qualified Signature/Seal Creation Device), ktoré je certifikované v zmysle Nariadenia eIDAS. Toto zariadenie si je možné spolu s KC a potrebným softvérom zakúpiť priamo na pracovisku na vydávanie certifikátov.Základná charakteristika

  • Spoločnosť Disig získala akreditáciu certifikačnej služby správy kvalifikovaných certifikátov NBÚ SR 24.07.2007
  • kvalifikovaný certifikát musí byť uložený na QSCD zariadení, ktoré je certifikované v zmysle Nariadenia eIDAS
  • kvalifikovaný certifikát začína platiť okamihom vydania, pričom dĺžka platnosti je obvykle 1 až 4 roky, v závislosti od typu kvalifikovaného certifikátu
  • kvalifikovaný certifikát nie je možné exportovať so súkromným kľúčom – vytvárať z neho zálohu

KC je možné použiť na tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu

KC bude uložený na certifikovanú čipovú kartu(SIM formát, príp. veľkosť bankomatovej karty)

Čipová karta sa dodáva spolu so softvérom pre správu karty

KC je vydaný pre fyzickú osobu

KC obsahuje jednoznačný identifikátor fyzickej osoby

Platnosť KC je obvykle 1 až 3 roky

KC je možné použiť na tvorbu a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate

KC je možné uložiť na certifikovanú čipovú kartu alebo do HSM modulu

KC sa vydáva pre právnické osoby alebo pre orgány verejnej moci

Platnosť KC je obvykle 1 až 4 roky

Kvalifikovaný certifikát je platný okamihom vydania. Aby ste mohli získať kvalifikovaný certifikát vydaný certifikačnou autoritou CA Disig, musíte vykonať nasledovné:

  • vopred si dohodnúť termín návštevy
  • osobne navštíviť príslušné pracovisko na vydávanie certifikátov
  • predložiť potrebné doklady totožnosti
  • predložiť doplňujúce doklady preukazujúce oprávnenie použiť dodatočné atribúty v certifikáte
  • pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti, predložiť fakturačné údaje


KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT VYBAVÍTE TU

Cenník je dostupný na stránke eidas.disig.sk.

Máte záujem?