Certifikát

Dôležitý prvok slúžiaci na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu

Používanie elektronického podpisu vytvoreného na základe certifikátu vydaného poskytovateľom dôveryhodných služieb zvyšuje bezpečnosť pri elektronickej výmene dát. V súčasnosti sú na Slovensku rozoznávané 3 druhy resp. úrovne elektronického podpisu:

a)    Elektronický podpis
b)    Zdokonalený elektronický podpis
c)    Kvalifikovaný elektronický podpis

Zdokonalený elektronický podpis

Zdokonalený elektronický podpis je elektronický podpis „strednej“ úrovne. Na Slovensku bola táto úroveň elektronického podpisu známa ako „elektronický podpis“ v zmysle zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

Elektronický podpis je zdokonalený, iba ak spĺňa nasledovné požiadavky:

a) je jedinečne spojený s podpisovateľom;
b) umožňuje určenie totožnosti podpisovateľa;
c) je vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré môže podpisovateľ s vysokou mierou dôveryhodnosti používať pod svojou výlučnou kontrolou, a
d) je prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno zistiť.

Na vytvorenie zdokonaleného elektronického podpisu je kvôli splneniu požiadaviek a) a b) potrebné použiť certifikát vydaný poskytovateľom dôveryhodných služieb. Spoločnosť Disig je takýmto poskytovateľom a je preto oprávnená vydávať certifikáty pre vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu. V certifikáte spoločnosť Disig určuje totožnosť držiteľa certifikátu.

Zdokonalená elektronická pečať

Rovnako ako v prípade elektronických podpisov, aj elektronické pečate môžu mať tri úrovne :

a) elektronická pečať
b) zdokonalená elektronická pečať
c) kvalifikovaná elektronická pečať

Jednotlivé úrovne elektronických pečatí majú rovnaké charakteristiky ako tieto úrovne elektronických podpisov. Rozdiel medzi podpisom a pečaťou je však ten, že kým elektronický podpis vytvára iba fyzická osoba, pečať iba právnická osoba. Spoločnosť Disig je oprávnená vydávať všetky úrovne certifikátov aj pre vytváranie elektronických pečatí.

Certifikáty vydané spoločnosťou Disig môžu byť okrem vytvárania zdokonaleného elektronického podpisu alebo pečate využívané aj na podpisovanie a šifrovanie emailových správ či na bezpečné prihlasovacie sa do informačných systémov.

Obsah certifikátu je v čase nemenný a zvyčajne je jeho kópia obsiahnutá aj v elektronickom podpise dokumentov. Kopíruje sa teda na viacero rôznych miest a nie je možné do neho dodatočne zapísať žiadne informácie. Ak však nastane situácia, keď je potrebné certifikát zrušiť, musí byť táto informácia publikovaná v samostatnom dokumente.Základná charakteristika

  • certifikát pre zdokonalený elektronický podpis možno vydať na fyzickú osobu, alebo fyzickú osobu – zamestnanca
  • certifikát pre zdokonalenú elektronickú pečať možno vydať na právnickú osobu
  • certifikát je vydaný obvykle s platnosťou 1, 2 príp. 3 roky (365, 730 resp. 1095 dní), v závislosti od typu certifikátu
  • vyhotoví ho poskytovateľ dôveryhodných služieb použitím súkromného kľúča určeného na tento účel
  • zabezpečuje autenticitu dokumentu, integritu dokumentu a nepopierateľnosť
  • možnosť exportovania kľúčov a certifikátu

Žiadosť o certifikát pre elektronický podpis si žiadateľ generuje pred návštevou príslušného pracoviska na vydávanie certifikátov. Následne ju e-mailom doručí na formálnu kontrolu. Pracovník tohto pracoviska skontroluje formálnu správnosť žiadosti a potvrdí žiadateľovi jej správnosť.

GENEROVANIE ŽIADOSTI O CERTIFIKÁT

Pri osobnej návšteve pracoviska predloží žiadateľ doklady totožnosti, príp. doplňujúce doklady. Po overení totožnosti žiadateľa o certifikát pracovník pracoviska danú žiadosť postúpi na spracovanie spoločnosti Disig. Proces vydania certifikátu sa ukončí podpísaním príslušnej dokumentácie.

Proces vydania certifikátu trvá cca 20 minút. Držiteľ certifikátu si vydaný certifikát nainštaluje na tom istom PC (pod tým istým užívateľom), ako bola generovaná žiadosť.

TU VYBAVÍTE CERTIFIKÁT

Vydanie následného certifikátu znamená zmenu páru kľúčov certifikátu – vytvorí sa nový certifikát, ktorý má zhodné rozlišovacie meno ako starý certifikát až na to, že nový certifikát bude mať nový, odlišný verejný kľúč (zodpovedajúci novému, odlišnému súkromnému kľúču), odlišné číslo certifikátu (Serial Number) a môže mať zmenenú dobu platnosti (po dohode držiteľa certifikátu s Disig).

Držiteľ platného osobného certifikátu Disig môže požiadať o vydanie následného certifikátu len počas platnosti certifikátu.

Vydanie následného certifikátu prebehne bez nutnosti osobnej návštevy pracoviska na vydávanie certifikátov, a to len za splnenia podmienok stanovených v platnom certifikačnom poriadku.

Elektronické faktúry

EDI komunikácia

Elektronické verejné obstarávanie

Elektronické aukcie

Elektronické prihlášky na VŠ

Podpisovanie a šifrovanie e-mailových správ

Bezpečné prihlasovanie sa do systému certifikátom

Bezpečná komunikácia s webovými stránkami

Pomocou služby VYHĽADÁVANIE CERTIFIKÁTOV môžete:

  • získať vydaný certifikát vo formáte .der, .pem., .text
  • získať link na inštaláciu certifikátu
  • získať informácie o platnosti certifikátu a o jeho sériovom čísle

Cenník je dostupný na stránke eidas.disig.sk.

Máte záujem?