Akreditovaná certifikačná autorita CA Disig

Disig ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb

Disig je v zmysle Nariadenia eIDAS ako aj zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách („Zákon o DS“) kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb. Znamená to, že poskytuje dôveryhodné služby nielen na základnej, ale aj najvyššej, teda kvalifikovanej úrovni, čím poskytuje používateľom vyššiu úroveň bezpečnosti ale aj právnej istoty.

Typy kvalifikovaných služieb

Do portfólia kvalifikovaných služieb našej spoločnosti patrí:

1. vydávanie kvalifikovaných certifikátov a s tým súvisiace služby (zrušovanie, overovanie platnosti certifikátu a pod.):

a) kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis,
b) kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať,
c) mandátne certifikáty (osobitný typ kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis vydávaný v zmysle § 8 Zákona o DS).

2. vydávanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatokZákladná charakteristika

  • začiatok poskytovania certifikačných služieb 1.4.2006
  • získanie akreditácie certifikačnej služby správy kvalifikovaných certifikátov NBÚ SR 24.07.2007
  • získanie akreditácie certifikačnej služby vydávania časových pečiatok NBÚ SR 30.01.2009
  • od 1.7.2016 sa spoločnosť Disig zmenila z prevádzkovateľa akreditovanej certifikačnej autority na kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb
  • na poskytovanie kvalifikovaných dôverychodných služieb využíva vlastné softvérové produkty certifikované NBÚ SR
  • široké portfólio vlastných produktov a služieb umožňujúcich prácu s kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou a kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
  • pravidelný audit poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb externým tímom audítorov

KC je možné použiť na tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu

KC je možné uložiť na kvalifikované zariadenie - čipovú kartu vo veľkosti bankomatovej karty resp. veľkosti SIM karty

Čipová karta sa dodáva spolu so softvérom pre správu karty

KC je vydaný vždy len pre konkrétnu fyzickú osobu

Platnosť KC je obvykle 1 a 3 roky

KCPeje možné použiť na tvorbu a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate

KCPe je možné uložiť na kvalifikované zariadenie - čipovú kartu alebo HSM modul

KCPe sa vydáva výhradne pre právnické osoby alebo orgány verejnej moci

Platnosť KCPe je obvykle 1 až 4 roky

MC je možné uložiť na kvalifikované zariadenie - čipovú kartu vo veľkosti bankomatovej karty resp. veľkosti SIM karty.

MC sa vydáva pre fyzické osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.

Platnosť MC je obvykle 1 rok a 3 roky.

Spoločnosť Disig vydáva MC len na mandáty uvedené v zozname oprávnení, ktorý vedie NBÚ SR .

Elektronická časová pečiatka sa používa na potvrdenie presného dátumu a času existencie elektronického dokumentu treťou nezávislou stranou
Ak sa časová pečiatka použije spolu s kvalifikovaným elektronickým podpisom, nahrádza úradné overenie podpisu.

Súkromné kľúče využívané na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu elektronickej časovej pečiatky vydávanej spoločnosťou Disig sú uchovávané v HSM zariadení, ktoré spĺňa požiadavky FIPS 140-2 level 3 a je certifikované NBÚ SR.

Autentifikácia k poskytovanej službe vydávania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky je realizovaná prostredníctvom autorizačného tokenu vo forme certifikátu resp. je možný aj priamy prístup zo zvolenej a dohodnutej IP adresy.

Možnosť kontroly počtu vyčerpaných časových pečiatok zo zakúpeného kreditu.

Na základe dohody je možná dostupnosť služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Disig ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb vo svojich dokumentoch popisuje základné princípy, pravidlá a spôsob poskytovania kvalifikovaných služieb, spôsob overovania žiadateľov o certifikát, ako aj spôsob vydávania, rušenia a obnovy certifikátov. Rovnako popisuje bezpečnostné pravidlá, ktorými sa riadi pri poskytovaní svojich služieb.

Príslušné dokumenty nájdete na stránke Politiky a dokumenty.

Máte záujem?