Priemyselná bezpečnosť

Všetko, čo potrebujete na získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti

Priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa na ochranu utajovaných skutočností, ktoré jej boli odovzdané, alebo ktoré u nej vznikli. Ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa o vznik utajovanej skutočnosti alebo podnikateľovi, budú utajované skutočnosti postúpené, podnikateľ je povinný požiadať Národný bezpečnostný úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri tejto ochrane, ako aj pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu a zodpovednosť za porušenie povinností upravuje zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon 255/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky pre prístup podnikateľa k utajovaným skutočnostiam upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa.Základná charakteristika

  • konzultačné práce potrebné k získaniu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa – Vyhradené, Dôverné, Tajné
  • príprava a asistencia pri vypĺňaní bezpečnostného dotazníka podnikateľa a bezpečnostného projektu podnikateľa
  • asistencia a metodické vedenie pri zabezpečení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
  • asistencia a metodické vedenie pri zabezpečení administratívnej bezpečnosti
  • asistencia a metodické vedenie pri žiadaní o bezpečnostné previerky osôb
  • analýza existujúcich možností a pomoc pri výbere a budovaní chránených priestorov
  • dlhoročné skúsenosti s prípravou podkladov potrebných na vydanie potvrdenia
  • dodanie technických prostriedkov na spracúvanie utajovaných skutočností, vypracovanie bezpečnostného projektu na technický prostriedok, zabezpečenie certifikácie technického prostriedku

Komplexné služby a konzultácie k činnostiam, ktoré sú potrebné na získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

Príprava a konzultácie k žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu spoločnosti a navrhovaných osôb

Príprava a konzultácie k bezpečnostnému dotazníku a projektu podnikateľa

Konzultačné a dokumentačné práce potrebné k certifikácii technického prostriedku (vytvorenie, prípadne posúdenie bezpečnostného projektu technického prostriedku)

Pomoc pri vhodnom výbere dodávateľov mechanických zábranných a technických zabezpečovacích prostriedkov

Príprava a konzultácia pri spracovaní bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Bezpečnostní špecialisti s medzinárodne uznávanými certifikátmi pre audit, správu a bezpečnosť informačných systémov (certifikáty CISA, CISM, CRISC, CGEIT, SSCP, MCSA Security)

Bezpečnostné previerky NBÚ SR pre potreby oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami

Systém manažmentu kvality ISO 9001:2015

Systém riadenia informačnej bezpečnosti ISO 27001:2013-09

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na stupeň utajenia „Tajné“

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa

Vyhláška NBÚ č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti

Vyhláška NBÚ č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca

Vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.

Vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších predpisov

Vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z. z. bezpečnosti technických prostriedkov

Máte záujem?